Контролінг (ЕНМК)
(Контр (ЕНМК))

АНОТАЦІЯ
«Контролінг»
Цільова група: студенти 4 курсу спеціальності 6.030601
«Менеджмент організацій і адміністрування».
Мета: формування у майбутніх менеджерів системних знань
з концептуальних основ управління сучасним підприємством на основі
інтегрування, координування та спрямування діяльності різних служб
та підрозділів підприємств на досягнення оперативних і стратегічних цілей.
Завдання: оволодіння теоретичними базовими знаннями з питань
сутності, функції та видів контролінгу, організації управлінського обліку в
системі контролінгу; опанування методології оперативного і стратегічного
контролінгу та контролінгу інвестиційних проектів; формування практичних
навичок щодо створення служби контролінгу та системи бюджетування,
проведення діагностики фінансово-господарського стану підприємництва та
підтримки прийняття управлінських рішень.