Загальна хімічна технологія (ЕНМК)
(ЗагХТ (ЕНМК))

Анотація
Дисципліна «Загальна хімічна технологія» для студентів 4 та 5 курсу спеціальності 6.090220 «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів», 6.010104.28 «Професійна освіта. Машини та апарати хімічних виробництв» денної та заочної форми навчання.
Основна мета й завдання дисципліни: формування базового рівня знань студентів, щодо загальних понять про хімічне виробництво, його компоненти, основних закономірностей хімічної технології, каталітичних процесів, теорії хімічних реакторів, принципів побудови безвідходних виробництв.
У результаті вивчення дисципліни у студентів мають бути сформовані навички самостійної експериментальної роботи та уміння щодо аналізу взаємодії теорії та практики.