Методологія наукових досліджень у харчовій інженерії (ЕНМК)
(МетНДХГ (ЕНМК))

АНОТАЦІЯ
«Методологія наукових досліджень у харчовій інженерії», для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.01010401 «Професійна освіта. Харчові технології».
Мета - методи науково-дослідної роботи, оволодіння методологією моделювання технологічних процесів харчової галузі.
Завдання – формування знань, умінь та навичок по організації науково-дослідної роботи.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати методику проведення науково-дослідної роботи, вміти вибирати напрям наукового дослідження.