Біологічна хімія та фізіологія харчування (ЕНМК)
(БХтФХ (ЕНМК))

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯАНОТАЦІЯ
РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Біологічна хімія та фізіологія харчування     

Напрям підготовки: 6.010104.20 Професійна освіта. Харчові технології
Спеціалізація:   технологія харчової промисловості та організація громадського харчування
Термін засвоєння  ОПП:                                4 роки  - нормативний, 3 роки- скорочений
                                                                                              (нормативний, скорочений строк навчання)


Форма навчання:         для всіх форм навчання
                                                  (денна,заочна форма навчання)
Кафедра:   технологій харчової промисловості
м. Харків  2011 рік
 
 1. Місце дисципліни в структурі ОПП
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни

1.Неорганічна хімія.
2.Органічна хімія.
3.Фізколоїдна хімія.
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:

1.Технічна мікробіологія 
2.Товарознавство харчових продуктів основи фізіології та гігієни харчування 
3.Спеціальні технології харчування 
4.Процеси та апарати харчових виробництв 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні
Основними цілями вивчення даної дисципліни  являється:
1.Значення бiохiмiї для розумiння життєвих процесiв;
2.Обмiн речовин та енергiї, його значения в життєвих явищах;
3.Хімічну будову та значення основних органiчних сполук, що входять до складу живого органiзму амiнокислот, бiлкiв, 
4.Роль мiнеральних речовин i води для живого органiзму;
5.Ферментативніi перетворення вуглеводiв, хiмiзм бродiння i дихання; 
6.Основнi шляхи бiосинтезу органiчних речовин у живому органiзмі - вуглеводiв, лiпiдiв, бiлкiв;
7.Особливостi та значения бiохiмiчних процесiв бiотехнологiчних виробництв в харчовiй промисловостi;
8.Загальнi принципи пiдходу до оцiнки реакцiйної здатностi сполук та розумiння механiзмiв реакцiй, що складають основу синтезу та аналiзу хiмiчних сполук, їх участi в процесах життєдiяльностi; 
9.Залежнiсть властивостей органiчних сполук вiд їх будови; змiни структури та властивостей сполук при зберiганнi їх за звичайних умовах та при нагрiваннi, а також при рiзних перетвореннях в тваринних органiзмах; 
10.Науковi основи нормування витрат енергiї та споживання харчових речовин для рiзних груп населення, якi правлять за теоретичну базу для планування виробництва i споживання харчових продуктiв, а також для органiзацiї масового харчування; 
11.Закономiрностi процесiв травлення, знання яких є необхiдним для розуміння принципiв складання рецептур страв та їх компонентiв за окремими прийомами їжі (вживання харчових продуктiв, способи кулiнарної обробки тощо); 
12.Основи збалансованого харчування i шляхи його реалiзацiї, асортимент продуктiв, що рекомендуються для рiзних груп населення, та їх харчова цiннiсть, вимоги до режиму харчування, принципи складання меню рацiонiв;
13.Особливостi харчування дiтей, пiдлiткiв, людей похилого вiку, дорослого працездатного населення, з урахуванням вiку, статi, характеру працi та клiмато-географiчних умов проживання; 
14.Фiзiологiчнi вимоги до органiзацiї масового харчування на підприємствах промисловостi, сiльського господарства, в учбових закладах, оздоровчих установах; 
15.Теоретичні основи дiєтичного харчування, вимоги до асортименту продуктiв, способiв їх кулiнарної обробки, складання меню для рiзних лiкувальних дiєт
Вміти:
1.Самостійно використовувати навчальну й довідкову літературу;
2.Використовувати сучасні біохімічні методи дослідження, які все
частіше виникають у практиці роботи технологів;
3.Використовувати класичні методи хімічного аналізу;
4.Використовувати аналітичний підхід до пояснення явищ, пов’язаних із життям; 
5.Використовувати навички у раціональному виборі засобу та режиму зберігання продуктів харчування; 
6.Використовувати навички в порівнянні біологічної цінності джерел білків масового споживання;
7.Використовувати навички  в проведенні дослідження активності бактеріальних ферментів;
8.Використовувати сучасну літературу з раціонального та дієтичного     харчування, довідкові матеріали з хімічного складу продуктів і готових
страв та рецептур страв і кулінарних виробів;
9.Розраховувати добові потреби людини в харчових речовинах та енергії;
10.Визначати енергетичну, харчову та біологічну цінність
раціонів харчування;

Володіти:

1.Практичними навичками роботи з фізико-хімічними приладами. 
2.Практичними навичками в дослідженні якості харчової продукції. 
3.Практичними навичками в дослідженні процесів обміну вуглеводів, ліпідів, білків;
4.Практичними навичками в дослідженні біологічної ролі вітамінів та гормонів;
5.Практичними навичками в дослідженні найважливіших органів та систем організму людини;
6.Практичними навичками в дослідженні органолептичних методів оцінки якості та токсичних властивостей речовин продуктів харчування.


3.Зміст робочої програми
Модуль №1
Основи біологічної хімії

Предмет і завдання біохімії. Хімічний склад організму.
Білки, амінокислоти: будова, властивості, біологічна роль. Класифікація.
Ферменти; будова, властивості, класифікація. 
Біологічне окиснення
Вуглеводи: будова, біологічна роль. Класифікація
Ліпіди: будова, біологічна роль. Класифікація.
Нуклеїнові кислоти: будова, біологічна роль. Біосинтез білка.
Модуль №2
Біологічні основи обміну речовин
Обмін білків в організмі: розчеплення білків в шлунково-кишковому тракті, утворення отруйних речовин і їх знешкодження. Обмін білків в тканинах
Обмін вуглеводів в організмі: розчеплення в шлунково-кишковому тракті, Обмін вуглеводів  в тканинах. Енергетичний ефект.  Регуляція вуглеводного обміну
Модуль №3
Регуляція обміну речовин
Вітаміни. Водорозчинні вітаміни: будова, властивості, біологічна роль, джерела в їжі.

Вітаміни. Жиророзчинні вітаміни: будова, властивості, біологічна роль, джерела в їжі.

Гормони. Регуляція обміну речовин.

Модуль №4
Біохімічні основи функціонування організму людини. Принципи харчування різних груп населення.

Будова та функції найважливіших органів та систем організму людини. Будова та функції нейрогуморальної системи регуляції;травневої системи;органів кровообігу, дихання та виділення.
Основні біохімічні речовини як джерела функціонування організму людини. Добова потреба людини в харчових речовинах та енергії.
Особливості харчування різних груп населення. Основи збалансованого харчування та шляхи його реалізації.
Методи контролю якості готових страв. Токсичні речовини харчових продуктів.

4.Список рекомендованої літератури
з/пНайменування навчальної літератури№№ 
модулівРік виданняАвтори
12345
1. Основи фізіології та гігієни харчування.Збірник тестів.-Х:-126с.42006Дуденко Н.В., Павлоцька Л.Ф.,
та ін.
2. Біологічна хімія та фізіологія харчування.Методичні вказівки до лабораторного практикуму.Ч.2Для студентів спеціальності 6.010100.20.-Х.:-348с.42008Дуденко Н.В., Павлоцька Л.Ф.,
Цихановська І.В.,
та ін.
3. Біологічна хімія та фізіологія харчування.Методичні вказівки до лабораторного практикуму.Ч.1Для студентів спеціальності 6.010100.20.-Х.:-258с.1-32008Дуденко Н.В., Павлоцька Л.Ф.,
Цихановська І.В.,
та ін.
4. Біологічна хімія та фізіологія харчування.Методичні вказівки до лабораторного практику-му.Додатки до Ч.2. Для студентів спеціальності 6.010100.20.-Х.:-84с.42008Дуденко Н.В., Павлоцька Л.Ф.,
Цихановська І.В.,
та ін.